Logo Ajuntament
Condicions d'ús
Ús del portal i acceptació de les condicions d'ús

Les condicions que es detallen a continuació regulen l'ús del portal d'internet l'Auditori sa Màniga (Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar) que l'Ajuntament posa a disposició dels ciutadans i empreses. Mitjançant aquest portal, es facilita l'accés i la utilització de determinats serveis i continguts posats a disposició dels usuaris per les administracions públiques i tercers. En aquest sentit, l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar posa a disposició dels usuaris un canal de comunicació que permet els usuaris comunicar-se, interactuar i fer transaccions amb les administracions públiques mitjançant aquest portal. A més posa a disposició dels usuaris un servei d'atenció telefònica que permet canalitzar determinades sol•licituds i comunicacions dirigides a les administracions públiques. L'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració d'aquest portal, així com els serveis oferts i les condicions en què aquests s'ofereixen. L'accés i utilització d'aquest portal pressuposa la prèvia lectura i acceptació per part de l'usuari d'aquestes condicions d'ús publicades en aquest portal. Aquest accés i utilització del portal implica l'acceptació expressa, plena i sense reserves per part de l'usuari, del contingut de totes i cadascuna de les Condicions d'ús en la versió publicada en aquest portal en el moment de l'accés. En cas contrari s'abstindrà d'accedir als seus continguts i a fer ús dels seus serveis.

Condicions d'ús i accés

Accés al portal i als serveis. El portal i els seus serveis són, en general, de lliure accés i no exigeixen la prèvia subscripció o registre de l'usuari. No obstant això, per raons de seguretat i de privacitat, l'accés a algunes àrees o serveis del portal només es poden realitzar mitjançant la identificació corresponent, que implica un registre previ de l'usuari. Per altra banda, l'accés a algunes àrees i serveis del portal poden estar subjectes a condicions específiques que queden establertes a la informació de detall de cada servei en particular.

Ús correcte del portal i dels serveis. L'usuari es compromet a utilitzar el portal i qualsevol dels serveis accessibles sense incórrer en activitats que poden ésser considerades il•lícites o il•legals, que infringeixin els drets de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, de les administracions públiques o de tercers, o que puguin atemptar contra les presents condicions d'ús, la legislació vigent i els usos generalment acceptats. En particular, i a títol informatiu, l'usuari es compromet expressament a abstenir-se de dur a terme qualsevol de les activitats següents: destruir, alterar, inutilitzar o de qualsevol altra manera fer malbé les dades o documents electrònics de les administracions públiques o tercers. Obstaculitzar l'accés d'altres usuaris o de les administracions públiques al portal i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics disponibles al portal, així com realitzar actuacions susceptibles de fer malbé, interrompre o generar errors en aquests sistemes. Trametre missatges de correu electrònic o SMS de forma massiva o amb finalitats comercials o publicitàries sense el consentiment del destinatari. Intentar interceptar, llegir, esborrar, copiar o modificar missatges de correu electrònic d'altres usuaris. Utilitzar el sistema per intentar accedir a àrees restringides dels sistemes informàtics de l'Ajuntament, de les administracions públiques, o de tercers o bé per extreure'n informació. Intentar augmentar el nivell de privilegis d'un usuari en el sistema. Introduir, per qualsevol mitjà, programes que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics de l'Ajuntament, d'altres usuaris, de les administracions públiques o de tercers. Incitar o promoure mitjançant el portal, accions contràries a la llei, a la moral o a l'ordre públic. Induir o promoure mitjançant el portal actuacions o idees discriminatòries per raons de raça, sexe, ideologia, religió, creences o de qualsevol altra manera. Incorporar, posar a disposició o permetre l'accés a productes o serveis contraris a la llei, a la moral o a l'ordre públic. Vulnerar els drets de propietat intel•lectual o industrial de l'Ajuntament, de les administracions públiques o tercers. Violar la confidencialitat de la informació de tercers. Vulnerar els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes a la Constitució, als Tractats Internacionals i a la resta de la legislació.

Propietat intel•lectual o industrial dels continguts. Tot el software i els continguts del portal són propietat de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar o dels proveïdors de serveis i continguts que n'hagin cedit a l'Ajuntament l'explotació. Les marques, rètols o logotips de l'Ajuntament que apareixen en el portal són propietat de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar o el seu ús ha estat degudament autoritzat. La posada a disposició dels continguts i software disponible en el portal no implica en cap cas la cessió de la seva titularitat o explotació en favor de l'usuari, que al mateix temps es compromet a utilitzar-los segons la llei, la moral o l'ordre públic. Queda prohibit qualsevol ús dels continguts del portal inclosos la reproducció, còpia, venda, distribució, difusió, publicació, exhibició, comunicació pública, transformació o modificació dels continguts, sense autorització pertinent de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar o del titular dels corresponents drets de propietat intel•lectual o industrial. L'usuari es compromet a no suprimir, eludir o manipular el 'copyright' i altres dades identificatives incloses en el portal.

Privacitat i tractament de les dades personals

L'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar garanteix als usuaris, en els termes de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, que tractarà confidencialment les seves dades personals. Documents i comunicacions telemàtiques. La validesa dels documents telemàtics emesos per les administracions públiques i entitats, i pels mateixos usuaris, així com les comunicacions i notificacions telemàtiques entre les administracions públiques i entitats i l'usuari, està regulada pel que estableix la legislació vigent. Política de cookies. L'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar no utilitza, en general, cookies quan un usuari navega pel portal. No obstant això, pot utilitzar-les en algunes seccions o serveis. En aquest cas, n'informarà prèviament l'usuari, i seria únicament en casos de cookies anònimes i de personalització (registre). Política de xats i fòrums d'opinió. L'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar informa els usuaris que per participar en xats, fòrums d'opinió o serveis anàlegs disponibles en el portal no es necessitarà tenir la condició d'usuari registrat i que, en tractar-se d'un lloc d'accés públic, les contribucions, opinions, comentaris, etc. seran públics i podran ésser coneguts per tercers. Tot intercanvi o difusió d'informació en els serveis de xats i fòrums d'opinió o serveis anàlegs quedarà subjecte a les restriccions relatives a responsabilitat i contingut de la informació de les presents condicions d'ús. Política de vincles i enllaços d'hipertext. Enllaços dirigits al portal. Tots aquells llocs web que tinguin intenció d'incloure un enllaç que dirigeixi al portal hauran d'obtenir el consentiment previ i per escrit de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, que imposarà les seves condicions. Enllaços inclosos en el portal. Per la seva banda, el portal pot contenir enllaços a altres portals o llocs web. L'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar no exerceix control de cap tipus sobre aquests portals o llocs web, ni n'és responsable del contingut. Els enllaços que el portal inclogui són oferts únicament amb caràcter informatiu. Per tant, l'Ajuntament no es responsabilitza ni atorga cap tipus de garantia respecte els continguts enllaçats, disponibilitat i idoneïtat d'aquests.

Exclusió de garanties i de responsabilitat

L'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar no es fa responsable del malbé, errors o inexactituds que pogués derivar-se del mal funcionament del portal, ni de qualsevol malbé o perjudici, directe o indirecte, que pogués derivar-se de la no disponibilitat del portal i dels seus serveis. L'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar vetllarà: per la privacitat i seguretat de la utilització del portal i dels serveis; per la veracitat dels continguts disponibles; perquè el seu sistema informàtic i els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic no continguin virus o altres elements nocius. L'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a l'Ajuntament, ni de l'ús indegut del portal i dels seus continguts per part dels usuaris. L'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar no garanteix en cap cas la correcta prestació dels productes o serveis oferts als usuaris per tercers aliens a aquest mitjançant el portal. Igualment l'Ajuntament no es responsabilitza del compliment per part d'aquests tercers de la normativa vigent, ni de qualsevol malbé o perjudici que pugui sofrir l'usuari com a conseqüència d'errades, defectes i omissions en la informació facilitada pel portal que provingui de fonts externes.

Procediment en cas de realització d'activitats de caràcter il·lícit

En el cas que l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar tingui coneixement de l'ús dels serveis facilitats pel portal per a activitats que eventualment podrien atemptar contra drets de tercers o constitutives d'actes il•lícits, es podran emprendre totes les mesures pertinents per evitar la continuació d'aquestes activitats, i es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes.

Intercanvi o difusió de la informació

L'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar declina tota responsabilitat que es derivi de l'intercanvi d'informació entre usuaris mitjançant les pàgines del portal. La responsabilitat de les manifestacions difoses a les seves pàgines web correspon exclusivament a qui les realitza.

Publicacions oficials

La informació administrativa facilitada mitjançant internet no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, l'edició impresa de les quals és l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest portal ha de ser entesa com una guia sense propòsit de validesa legal. En el cas de qualsevol discrepància entre la versió de documents i informació obtinguda en aquest portal i la versió considerada oficial, la versió oficial de les administracions és l'única legalment vàlida.

Legislació aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions d'ús es regiran i s'interpretaran per la legislació espanyola i autonòmica vigent a l'àmbit d'aplicació dels serveis oferts per les administracions públiques. En el cas que es produeixi qualsevol tipus d'incompliment, discrepància o diferència entre l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar i l'usuari respecte de la interpretació, contingut o execució de les presents condicions d'ús, l'Ajuntament i l'usuari es sotmetran a jurisdicció dels Jutjats i Tribunals estatals competents en cada cas.

Clàusula de protecció de dades de caràcter personal

En compliment de l'establert a l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar informa que les dades proporcionades omplint el formulari disponible a l'efecte seran recollides en un fitxer del qual és responsable l'Ajuntament. L'usuari pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions prevists a la pròpia LOPD contactant amb l'Ajuntament. Qualsevol modificació de les dades de l'usuari haurà de ser comunicada a l'Ajuntament perquè la informació recollida en els seus fitxers es trobi en tot moment actualitzada i no contingui errades. Amb l'acceptació d'aquesta clàusula, l'usuari reconeix que la informació i les dades que ha facilitat a l'Ajuntament són exactes i verídiques. La no facilitació o facilitació parcial de les dades personals de caràcter obligatori sol•licitades en el formulari disponible a l'efecte, podria tenir com a conseqüència que l'Ajuntament no pogués atendre la vostra sol•licitud. Les finalitats de la recollida de les dades personals dels usuaris són les que s'indiquen a continuació: facilitar i simplificar als usuaris la resposta dels formularis de sol•licitud de serveis, evitant la introducció de dades que ja hagin estat facilitades prèviament a l'Ajuntament en el moment de registrar-se; permetre la tramitació administrativa dels serveis per part de les administracions públiques i entitats implicades en la prestació dels serveis; permetre el tractament de la informació per obtenir indicadors estadístics de gestió i qualitat del servei, sempre que per a aquesta finalitat no s'utilitzin dades de caràcter dissociat; informar l'usuari d'aquelles novetats relacionades amb Sant Llorenç des Cardassar que puguin ésser del seu interès.